Malay

Malay is a multi-disciplinary journal published biannually by De La Salle University, Manila, Philippines, in the Filipino language. The journal accepts articles on any field of study, as long as these articles are written in Filipino. The journal provides an outlet for the scholarly research of academics writing in that language.

Cover Malay

Vol 22, No 1 (2009)

Natatanging Isyu sa Wika

Table of Contents

Mula sa Editor

Mula Sa Editor PDF
Raquel E Sison-Buban

Mga Tanging Lathalain

Ang Kahalagahan ng Wikang Pambansa sa Pagbubuo ng Kakanyahang Pilipino PDF
Andrew B Golzalez 1-5
Filipino sa Konstitusyon: Iba PDF
Efren R Abueg 7-13
Ang Wika ng Pagpapalaya at ang Papel ng Akademya PDF
Vivencio R Jose 15-19
Ang Kaugnayan ng Wikang Pambansa at Edukasyon PDF
Emerita S Quito 21-30
Tugon ng mga Cebuano sa Kontrobersyang Pangwika: Implikasyon para sa Debelopment ng Filipino PDF
Clemencia C Espiritu 31-35
Malaysia at Pilipinas: Mga Problemang Pangwika PDF
Benjamin C De La Fuente 37-44
Muling Pagtingin sa Ortograpiyang Filipino: Karanasang DLSU PDF
Teresita F Fortunato 45-49
Uri at Realidad, Wika at Sensibilidad PDF
Maria Stella S Valdez 51-58
Pilipinisasyon ng mga Agham Panlipunan: Pagliligaw sa Tunay na Isyu? PDF
Andrew B Gonzalez, Efren R Abueg 59-67
Pamimilosopiya sa Sariling Wika: Mga Problema at Solusyon PDF
Florentino T Timbreza 69-83
Wika at Katauhang Babae: Mula Mito Hanggang Panahong Moderno PDF
Ruth Elynia S Mabanglo 85-90
Fili sa Filipino: Piling-Piling Pilipitan PDF
Isagani R Cruz 91-100
Ekonomiks sa Diwang Pilipino: Halo-Halo, Tingi-Tingi at Sari-Sari PDF
Tereso S Tullao 101-112
Wika at Kultura: Pagsasaling Nagpapakahulugan PDF
Simplicio P Bisa 113-119


MALAY ISSN: 0115-6195

Indexed in MLA International Bibliography
Abstracted and Indexed in EBSCO

PhilJOL is supported by INASP